top of page
  • Søren Holm

Förändra din personlighet!?

Jag har tidigare skrivit om de fem personlighetsdimensioner som forskningen idag är överens om är giltiga för alla människor. Men de är bara en del av det som gör oss till just den vi är. Enligt psykologen Dan McAdams finns det två nivåer till av det vi sammantaget kan kalla vår personlighet.


För det första: typiska beteendemönster. Det vill säga, hur vi väljer att i handling leva ut våra personlighetsdrag. Där en person med högt värde för utåtriktning väljer att bli polarforskare, kanske en annan ägnar sig åt fallskärmshoppning och en tredje blir väldigt socialt aktiv. Varje kombination av personlighetsdrag kan komma till uttryck på många sätt.


För det andra utvecklar vi alla en personlig livsberättelse. Det vill säga vår uppfattning eller tolkning av våra faktiska upplevelser. En person som har haft många, kortvariga anställningar under hela sitt liv, kan se det som ett yrkesmässigt misslyckande eller som ett liv rikt på varierande erfarenheter. Hur vi tolkar vårt livsförlopp, den berättelse vi konstruerar om det (och om oss själva), påverkar i högsta grad vem och hur vi är.


Förändringspotential

Man kan använda dessa tre aspekter av personlighet för att svara på frågan om man kan förändra sin personlighet.

När det gäller de fem personlighetsdragen är de som regel stabila över tiden. Visserligen tenderar människor i allmänhet, oavsett utgångsläge, att med stigande ålder öka lite på måtten vänlighet och samvetsgrann (de egenskaper som ökar förmågan att samverka med andra) och minska lite på utåtriktning, öppenhet och emotionell Instabilitet (de egenskaper som hjälper en att etablera sig i världen). Men på det stora hela är dessa drag stabila i oss.


När det gäller typiska beteendemönster finns där större utrymme för förändring. Vi kan bestämma oss för att ändra hur vi lever våra grundläggande personlighetsdrag. Till exempel att byta motorcykelåkning mot någon annan spännande, men mindre riskabel aktivitet. Vi kan också bestämma oss för att utveckla beteenden som uppväger ett grundläggande personlighetsdrag. Som när en person med lågt värde för samvetsgran bestämmer sig för att sluta spela hasardspel helt och hållet, för att hon inte kan spela bara lite lagom. Alla som försökt ändra ett beteende vet att det är krävande, men möjligt och kraftfullt.


När det slutligen gäller våra livsberättelser, så är de ännu lättare att ändra. Det är ett vanligt inslag i coaching att söka alternativa synsätt på det som händer. Tolkningar som öppnar möjligheter och entusiasm.

45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page